PLAN održavanja zgrade


Plan tekućeg održavanja zgrade 2019
•  Nedeljno ćišćenje stepeništa i sredom ulaza zgrade prema normama gradskog stambenog (ugovoreno za 8000.din, uključuje sredstva sa čišćenje ičišćenje ispred ulaza i zelenu površinu sa druge strane zgrade), 
• Održavanje LIFT-a (ugovoreno 8000. din mesečno - kod Gradskog Stambeno je bilo 16000.din mesečno)
• Održavanje svetlosne rasvete, ulaznih vrata, interfona, video nadzora,
• Intervencije u slučaju kvara na infrastrukturi zgrade (lift, interfon, zagušenja kanalizacije, prskanja cevi grejanja ili vode (ova održažavanja vrši VU za održavanje zgrada, koje je plaćeno posebnim uplatnicama. Gradsko Stambeno više ne održava zgradu. Njihove usluge su plaćane preko INFOSTANA). Tu je potrebna urgencija i permanentna komunikacija sa službama jer one ne kontrolišu mesta i vrema nastanka kvara) 
• Provera protiv požarnih aparata (periodično) 
• Mesečna nadoknada za vršenje funkcija menadđera zgrade (tekućeg održavanja), i predsednika Skupštine zgrade, poslovanja sa bankom, vođenje blagajne, izveštavanje o finansiskom stanju, korespodencija sa trećim licima, ugovaranje poslova investicionog i tekućeg održavana, permanentnog izveštavanja i poslova po ukazanoj i hitnij potrebi. 

 Plan investicionog održavanja u narednom periodu

• Sređivanje zajedničkih prostora (na međuspratovima i spratovima, i podrumima) 
• Zamena drvenih ormana strujomera radi uklanjanja opasnosti od požara. Tu sledi i zamena postojećih brojila, strujomerima sa daljinskim očitavanjem.  U nadležnosti EPS-a
 Powered by WebExpress